תקנון תנאי שימוש

מבוא

 • אתר compifly.com (“האתר”) המופעל ע”י חברת קומפיפליי בע”מ (“החברה”) ומספק תוכנת שירותי ניהול לקוחות (“התוכנה”).
 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 • השימוש בשירותי האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • עצם שימוש בשירותי האתר יהווה הצהרה מצד המשתמש כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין הבחרה.

קניין רוחני

 • התוכנה, סימניה המסחריים וזכויות היוצרים בה הינם רכושה הבלעדי של החברה ואין להשתמש בתוכנה מלבד לשימוש המותר בהתאם להוראות רישיון זה. מבנה התוכנה, הקוד שלה וכל אלמנט בה הינם סודות מסחריים של החברה. אין בתנאי שימוש אלה משום הענקה למשתמש של זכויות קניין רוחני או זכויות קניין אחרות כלשהן בתוכנה, ואין לעשות פעולה שיש בה לפגוע בזכויות הקניין של החברה. בנוסף, המשתמש אינו זכאי לשום זכויות בקניינה של החברה, אף אם הציע שידרוגים, שינויים או שיפורים טכניים אשר אומצו על ידי החברה ואשר החברה שילבה בתוכנה.

תנאי שימוש

 • הרשאה וגישה: במהלך התקופה בה תרכוש את שירותי האתר או מי מהם, נספק לך גישה לשימוש בשירות הנרכש כפי שמתואר בהסכם זה ו/או בהזמנת שרות ספציפית.
 • כל שירותינו, ובכלל השירותים המשלימים, מבוצעים באמצעות גישה מרחוק, אלא אם כן הוסכם בינינו אחרת בכתב.
 • באישור תנאי שימוש אלו, הינך מסכים לקבל הודעות במדיה אלקטרונית או אחרת (הודעות SMS, WhatsApp , דוא”ל ואח’) מהחברה ו/או מי מטעמה בנושאים הקשורים לאתר זה.
 • החברה מעניקה בזאת למשתמש רישיון שימוש בתוכנה בכפוף לתנאי הסכם זה כל עוד המשתמש עומד בתנאי התשלום שהוגדרו בטופס ההזמנה (“תקופת הרישיון”). בתום תקופת הרישיון לא תהיה למשתמש זכות כלשהי בתוכנה.
 • הרישיון הניתן הינו אישי, מוגבל, בלתי עביר וללא בלעדיות למשתמש. בהתאם להסכם זה, ובמסגרת הרישיון אשר ניתן למשתמש, המשתמש אינו יכול לבצע ו/או להרשות לאחר לבצע את המפורט להלן: (א) לתת לצדדים שלישיים ליהנות משימוש בתוכנה ו/או בשירותים, ובין היתר, להשכיר או לתת רישיון-משנה, להעביר זכויות, להשאיל, לשווק, להעלות את התוכנה לרשת האינטרנט, למכור לצד שלישי או להפיץ את התוכנה או חומרים ו/או שירותים הקשורים לה או חלקים מהם בכל דרך שהיא; (ב) להעתיק או לשכפל את התוכנה בשלמותה או בחלקה; (ג) להשתמש במידע הנמצא בתוכנה או לפתח תוכנה אחרת אשר תתממשק עם התוכנה; (ד) לשנות, לתרגם או ליצור יצירות נגזרות של התוכנה או חלקים מי מהן; (ה) לעקוף חסמים טכניים בתוכנה, להשתמש בכלי המאפשר שימוש במאפיינים ו/או פונקציות אשר אחרת אינם ניתנים להפעלה בתוכנה, לבצע הנדסה לאחור של התוכנה או להשתמש בתוכנה לרעה בכל דרך אחרת; (ו) להסיר, לשנות או להסתיר התראות או הודעות לגבי שמירת זכויות לסודיות ו/או זכויות קניין של החברה או של המורשים להעניק רישיונות מטעמה, ובכלל זה התראות לגבי זכויות יוצרים, הקיימות בתוכנה או באיזה מן העותקים של התוכנה; (ז) לבצע או לנסות לבצע כל פעולה אשר תפריע לפעולה תקינה של התוכנה ו/או השירותים המסופקים, תמנע גישה לשימוש בתוכנה או בשירותים על ידי משתמשים אחרים וכלל משתמשי החברה; (ח) לגרום לעומס יתר על תשתית החברה באופן שאינו סביר או שהינו ביחס שאינו פרופורציונאלי בגודלו; (ט) להשתמש בתוכנה באופן שונה מן המותר תחת סעיף זה או הנוגד את תנאי טופס ההזמנה של המשתמש.
 • הרישיון שמוענק למשתמש בהתאם להסכם זה מתיר למשתמש לעשות שימוש בתוכנה על שרתי החברה דרך הענן, בהתאם למחירון שבאתר ובהתאם לטופס ההזמנה של המשתמש.
 • השירותים באתר ניתנים בתשלום, עבור דמי רישוי/מנוי קבועים או משתנים על פי שיקול דעתה של החברה, בהתאם למחירון שישתנה מעת לעת. במקרה של דמי מנוי קבועים, המשתמש יחויב בדמי המנוי ללא תלות כלשהי במשך השימוש שעשה המשתמש במערכת ו/או ביישומיה לרבות מקרים בהם לא עשה שימוש במערכת כלל
 • התשלום יגבה מראש בהתאם לתקופת החיוב שנקבעה בעת ביצוע הרשמה לשירותים (חודשית, שנתית או אחרת). יום החיוב יקבע על פי מועד הרישום לשירות ויהיה תלוי בתקופת החיוב. במקרה של משתמש המשלם דמי מנוי שנתיים, ישולמו דמי המנוי מראש בגין כל התקופה, ולא יוחזרו אף אם ביקש המנוי את ביטולו או חדל להשתמש במנוי. במקרה של משתמש המשלם דמי מנוי חודשיים, ניתן להודיע על ביטול המנוי בכל עת באמצעות פניה למוקד התמיכה הטכנית של החברה או באמצעות פניה בדוא״ל אל החברה. החברה תחדל לחייב את המשתמש בדמי המנוי החל מתום 30 ימים ממסירת דמי הביטול. לא יוחזרו דמי מנוי לתקופה שטרם חלוף 30 הימים.
 • התשלום בגין השירותים יבוצע באמצעות כרטיס אשראי, אלא אם תסכים החברה בכתב לצורת תשלום אחרת. בעת רכישת השירות, הינך מאשר לנו לחייב את כרטיס האשראי עבור כל דמי המנוי לתשלום במהלך תקופת השירותים
 • אם במועד החיוב אירעה שגיאה בחיוב כרטיס אשראי מסיבות שונות כגון כרטיס אשראי לא תקין, פג תוקף, חסרה מסגרת, גניבה וכדומה ישלח מייל ללקוח וכן תופיע הודעה במערכת שיש לעדכן את פרטי האשראי. על הלקוח לעדכן פרטי כרטיס אשראי תקינים באופן עצמאי דרך המערכת. בהמשך להודעת השגיאה לאחר הכישלון הראשון בחיוב, המערכת תנסה לחייב במשך 20 יום ברציפות. במידה וחיוב זה ייכשל אף הוא המערכת תינעל לשימוש עד להסדרת נושא התשלום. בעת הסדרת תשלום, יחויב הלקוח תחילה בגין כל התקופה בה ננעל השירות לשימוש הלקוח, כתנאי לביטול הנעילה או לרישום משתמש חדש.
 • כל שימוש שלך בשרות חייב להתבצע על פי חוקי מדינת ישראל (ו/או כל מדינה אחרת בה אתה מתגורר או שממנה אתה ניגש לשירות).
 • הנך מצהיר ומסכים כי לא תעשה שימוש בשירות לצורך איסוף, ניהול או עיבוד של מידע רגיש או פרטי של צד ג’. לא תהיה לנו כל אחריות העלולה לנבוע משימושך בשירות כדי לאסוף או לנהל מידע רגיש.
 • השירות שלנו עשוי להכיל קישורים או לאפשר גישה לאתרים, שירותים או מוצרים המופעלים על ידי צדדים שלישיים ולא על ידי החברה, ואינם בשליטתנו. הקישורים לאתרים, שירותים ומוצרים אלו מסופקים לך כנוחות בלבד, והזמינות של כל אתר או מוצר של צד שלישי אינה אומרת שאנו תומכים או מתחייבים לתמוך באתר או במוצר של צד שלישי. אין לחברה כל שליטה באתרים, מוצרים ושירותים אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם ו/או לשירותים הניתנים בהם.
 • אנו עשויים לבצע שיפורים, שינויים, שדרוגים ו/או השמטות באתר ו/או בשירותים המוצעים בו, בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתנו הבלעדי. לא תהיה לך טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

הגבלת אחריות

 • השימוש בתוכנה ובשירות נעשה באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. בפרט, על המשתמש להקפיד לקיים את חוקי מדינת ישראל. השימוש בתוכנה ובתכנים המופיעים בה מוצעים למשתמש כמות שהם ולמשתמש לא תהא כל תביעה, דרישה או טענה בגין השימוש בתכניה ו/או הסתמכותו על תכניה. למשתמש ידוע כי עלולים להיגרם בתוכנה תקלות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק אשר ייגרם כתוצאה מתקלות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור. החברה אינה אחראית לאתרים לגביהם קיים קישור (להלן: “לינק”), אין לה כל שליטה על תוכנם של אתרים אלה, היא לא תהא אחראית בגין כל מידע המקושר לתוכנה באמצעות לינק ו/או בכל דרך אחרת והיא לא תחוב באחריות כלשהי בגין הסתמכות המשתמש על המידע המובא באתרים אלה. בנוסף, ידוע למשתמש כי אין בהופעת קישור לאתר שלישי משום המלצה לאתר או לבעליו. לא ניתן להתאים את התוכנה לצרכיו של כל משתמש והמערכת אינה נותנת פתרון מלא לכל בעיות ודרישות המשתמש – המשתמש בדק ובחן כי המערכת עונה על הדרישות שהוצבו על ידו טרם הזמנת רישיון השימוש במערכת. אין התוכנה באה במקום כישוריו המקצועיים של המשתמש/או האנשים הפועלים מטעמו. השימוש בתוכנה וביצועיה (שעשויים להשתנות במהלך העדכונים) וכן התאמתם למטרות או שימושים מסוימים, הינם באחריות המשתמש ובפיקוחו בלבד. החברה אינה אחראית באופן כלשהו לתוצאות השימוש בתוכנה, להפסד הכנסה, אובדן רווח או כל נזק אחר הנובע מכך. המשתמש מוותר על כל טענה כלפי החברה לעניינים אלה. החברה אינה מתחייבת ששירותי התוכנה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות. החברה אינה אחראית לכל רכיב נוסף כגון חומרה, תקשורת, תוכנות נלוות, אנטי וירוס וכדומה. על המשתמש לדאוג לכך שהחומרה בה הוא משתמש הנה מתאימה וכן לכל רישוי תוכנה אחר המותקן עליה. בשום מקרה לא תחול על החברה כל אחריות בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר עלול להיגרם למשתמש או לצד ג’ כלשהו עקב השימוש בתוכנה זה וכולל, בין היתר אך מבלי לגרוע מן האמור, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין פגיעה גופנית, אובדן הכנסות בעסקי המשתמש, הפסקת עסקי המשתמש, אובדן נתונים או אובדן מידע עסקי וכל נזק כספי, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בתוכנה זה או בביצועיה , בקצב השימוש ו/ או בהפרעה לשימוש ו/או בהפסקת השימוש בתוכנה, באספקה או באי-אספקה של השירות, או בכל מידע אחר, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בתוכנה, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין או על כל דין אחר, על אף כל הודעה מוקדמת לחברה או למי מספקיה על האפשרות לגרימת נזקים כאמור. אם המשתמש אינו שבע-רצון מחלק כלשהו של התוכנה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותו הוא הפסקת השימוש בתוכנה. החברה לא תחוב בכל אחריות בגין החלטות ו/או פעולות של המשתמש הנובעות מהסתמכות על תכני התוכנה. מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה אחריותה הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה לתשלום פיצוי בגין נזקים, מכל עילה שהיא – חוזית, נזיקית או אחרת המצויה בתחום אחריותה של החברה על פי תנאים אלו הינה מוגבלת לתמורה ששילם המשתמש ב-12 החודשים האחרונים לחברה בעבור השירות.

אבטחה ופרטיות

 • המידע המוזן לשירות על ידך הינו בבעלותך ובאחריותך הבלעדית. החברה שומרת על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת האינטרנט ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו, והכל בכפוף לאמור במדיניות הפרטיות של החברה ולאמור בכל דין.
 • החברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים כמקובל בתחום האינטרנט ואף דואגת לעדכן את מערכת האבטחה של התוכנה מעת לעת.
 • למרות זאת, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של החברה. על כן, החברה לא תהא אחראית לנזק שייגרם בעקבות חדירה למאגר נתוניה ו/או בגין שימוש שיעשה במידע המשתמש במקרה של חדירה למאגר הנתונים כאמור.
 • המשתמש מסכים לכך ומאשר כי כל מידע שנמסר באמצעות התוכנה נמסר מרצונו החופשי.
 • המשתמש מסכים לכך שהחברה תוכל לעשות שימוש במידע אודותיו, לרבות שימוש במידע למטרות סטטיסטיות, העברת מידע פרסומי אליו, זאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981.

סמכות שיפוטית

 • על ההסכם ועל כל עניין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, פירושו ו/או ביצועו ו/או הפרתו ו/או תוקפו ו/או חוקיותו ו/או ביטולו וכיו”ב יחולו דיני מדינת ישראל. לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב – יפו מוקנית סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בהסכם ובכל עניין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, פירושו ו/או ביצועו ו/או הפרתו ו/או תוקפו ו/או חוקיותו ו/או ביטולו וכיו”ב.
 • על ההסכם ועל כל עניין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, פירושו ו/או ביצועו ו/או הפרתו ו/או תוקפו ו/או חוקיותו ו/או ביטולו וכיו”ב יחולו דיני מדינת ישראל. לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב – יפו מוקנית סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בהסכם ובכל עניין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, פירושו ו/או ביצועו ו/או הפרתו ו/או תוקפו ו/או חוקיותו ו/או ביטולו וכיו”ב.

סמכות שיפוטית

 • על ההסכם ועל כל עניין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, פירושו ו/או ביצועו ו/או הפרתו ו/או תוקפו ו/או חוקיותו ו/או ביטולו וכיו”ב יחולו דיני מדינת ישראל. לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב – יפו מוקנית סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בהסכם ובכל עניין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, פירושו ו/או ביצועו ו/או הפרתו ו/או תוקפו ו/או חוקיותו ו/או ביטולו וכיו”ב.

שיפוי

 • המשתמש ישפה את החברה ו/או מי מטעמה בגין נזק, ו/או הפסד ו/או אבדן רווח ו/או תשלום או הוצאה שייגרמו להם, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחה עורך דין, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידי המשתמש ו/או על ידי מי מטעמו.